انجمن آسم و آلرژی
انجمن آسم و آلرژي ايران در مرداد 1375 با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس شد و شامل اعضاي پيوسته، ناپيوسته و افتخاري است. اين انجمن علمي و غير دولتي است و در جهت افزايش سطح سلامت و ارتقاء علمي پزشكان در زمينه بيماري هاي ايمونولوژي، آسم و آلرژي و آموزش جهت پيشگيري از بيماريهاي آلرژيك فعاليت هاي متعددي دارد.كه از آن جمله برگزاري كنفرانس آموزش آسم و آلرژي ها ويژه بيماران و خانواده ها ميباشد و با توجه به اينكه اصل اول كنترل بيماري آسم و آلرژي ها مبتني بر آموزش بيماران و خانواده هاي آنها است، اين موضوع بيش از بيش مورد توجه برنامه هاي آموزشي انجمن قرار گرفته است.
آخرین اخبار
مقالات اخیر